வேளாண்மை - உழவர் நலத்துறை
Department Of Agriculture And Farmers Welfare

தமிழ்நாடு நீர்வடி பகுதி மேம்பாட்டு முகமை
Tamil Nadu Watershed Development Agency (TAWDEVA)

தமிழ்நாடு அரசு
Government of TamilNadu

Welcome to Watershed Development Component - Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana 2.0 (WDC -PMKSY 2.0)

Economy

Improving income of village community in the watersheds by increasing the crop productivity through optimal, integrated, sustainable and efficient use of natural resources and managing sustainability.

Ecology

Harnessing, Conserving, developing natural recourses (to restore ecological balance) by way of building community organizations and promoting simple, affordable technologies and practices.

Equity

Improving the social and economic conditions of the poor, landless, physically challenged and women through equitable access to land, water and resources developed and involving them in various community institutions.
0 Total District
27 Total Project
275 MWS
1564 Total Works
93 Work Completed

குறள்:

நீர்இன்று அமையாது உலகெனின் யார்யார்க்கும்
வான்இன்று அமையாது ஒழுக்கு.

பொருள்:

எப்படிப்பட்டவர்க்கும் நீர் இல்லாமல் உலக வாழ்க்கை நடைபெறாது என்றால், மழை இல்லையானால் ஒழுக்கமும் நிலைபெறாமல் போகும்.

  ONLINE FACILITIES

tamilnadu state-emblem